Preprava Nebezpečného Tovaru

Podmienky a požiadavky na prepravu nebezpečného tovaru sú na Slovensku upravené zákonmi a vyhláškami. Klienti sa na nás obracajú hneď po obdržaní prvej pokuty, pretože vieme poradiť nielen s dodržiavaním zákonných podmienok, ale aj s ohľadom na ochranu životného prostredia.

Innight má na Slovensku vybudovaný komplexný systém vhodný na prepravu nebezpečného tovaru.

Každé auto používané našou spoločnosťou je vybavené na takúto prepravu a kuriéri majú potrebné školenia a licencie. . Kopmletné pokrytie službou ADR ponúka jednak bezpečnosť a taktiež efektívne vynakladanie finančných prostriedkov na túto službu.

Pokiaľ si nieste istí aplikovaním právnych podmienok vzťahujúcich sa na prepravu nebezpečného tovaru, náš poradca Vás navštívi a poradí Vám.

Nebezpečný tovar

Nebezpečným tovarom sú tovary (materiály a predmety), ktoré sú horľavé a výbušné alebo potenciálne škodlivé zdraviu (predovšetkým jedovaté a žieraviny) alebo môžu poškodzovať životné prostredie počas prepravy, a ktoré sú takto identifikované v predpisoch o preprave nebezpečných tovarov.

Nebezpečné tovary sú klasifikované podľa UN čísla popísaného v predpisoch a súvisiacich definíciách prepravy.

Špeciálne symboly sa používajú pri označovaní UN kategórií. Ďalej, tovary sú obsiahnuté v databáze s takzvaným UN číslom, kde sú rozdelené podľa skupiny nebezpečnosti, rizika závislého od množstva a podobných kritérií.

ADR je odvodená z názvu Európskej Dohody o medzinárodnej Cestnej preprave nebezpečného tovaru.

ADR obsahuje dohodu a jej dve prílohy a to Prílohu A (Všeobecné podmienky a Podmienky týkajúce sa nebezpečných látok a predmetov) a Prílohu B (ustanovenia týkajúce sa vybavenia dopravných prostriedkov a postupy pri preprave). Dohoda ADR bola podpísaná v Ženeve v roku 1957 a Maďarsko sa k nej pripojilo v roku 1979. Ustanovenia v prílohách A a B upravené podľa vývoja vedy a techniky a posledná edícia je ADR 2009.

V rámci Európskej Únie nadobudli podmienky ADR platnosť v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/EC o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru z 24. septembra 2008. Príloha Smernice obsahuje rozdiely s národnými zákonmi jednotlivých členských krajín EU.

Príloha 2 v časti 38/2009 (VIII.7.) Dekrét Ministra Dopravy, Komunikácié a Energií KHEM obsahuje niektoré výnimky na aplikáciu ADR v Maďarsku.

Zdroj: http://hu.wikipedia.org/wiki/Veszélyes_áruk

Späť na začiatok stránky