Ochrana údajov

Správca stránky informuje jej návštevníkov o spravovaní osobných údajov, organizačných a technických opatreniach na ochranu údajov, o práva návštevníkov stránky a možnostiach, ako si ich vynútiť.

Správca údajov INNIGHT Hungary Express Szolgáltató Kft. (ďalej: Správca) Adresa: H-2220 Vecsés, Ecseri út

V prípade, že Správca požaduje osobné údaje od návštevníka stránky (ďalej: návštevník) z akýchkoľvek dôvodov, budú uplatnené nasledovné ustanovenia.

Politika súkromia obsahuje základné informácie spracovaní, riadení, uchovávaní osobných údajov, ktoré môžu byť Operátorom zverejnené o Užívateľovi v súvislosti s používaním webovej stránky. Ak máte otázky ohľadom spracovania osobných údajov, prosím kontaktujte náš help-desk ešte predtým, ako použijete našu stránku.

Politika súkromia sa môže kedykoľvek zmeniť, užívateľ teda musí sledovať našu stránku, aby bol informovaný o zmenách. Politika súkromia vstúpila do platnosti 1.3.2010. Operátor je zospovedný za Vaše zobrazené údaje na stránke.

Požadované údaje

Vo všeobecnosti nemá, užívateľ našej stránky, povinnosť poskytovať osobné údaje, avšak pre niektoré služby to môže byť požadované, aby ste ich poskytli správcovi stránky.

V závislosti na službe, Správce môže požadovať nasledovné osobné údaje:

 • Meno a kontaktné údaje, e-mailová adresa, adresa, ako aj údaje o spoločnosti,
 • informácie o Vašich osobných a pracovných záujmoch,
 • demografické údaje,
 • skúsenosť s našimi službami a Vaše preferované kontaktné údaje, aby sme Vám mohli ponúknuť dodatočné informácie o našich produktoch a službách.

Rozsah spracovania údajov

Počas Vašej návšetvy našej stránky budú, od začiatku až po ukončenie návštevy, automaticky ukladané údaje a to aj – v závislosti od užívateľských nastavení – podľa typu prehliadača a operačného systému.Systém podľa toho automaticky generuje štatistické údaje. Operátor nemôže spájať štatistické údaje s osobnými. Pri prihlásení sa posielajú vstupné údaje a heslo, ktoré sú automaticky vymazané pri opustení stránky.

Používanie údajov na stránke je v súlade so súhlasom používateľa.

Operátor vyžaduje, aby „Neplnoletí“ – definovaní podľa legislatívy v jednotlivých krajinách – nemohli uskutočňovať transakcie (nákup, alebo iné) bez súhlasu rodičov alebo právnych zástupcov.

Účel spracovania údajov

Spracovanie údajov zabezpečuje neustály kontakt medzi operátorom a registrovaným užívateľom stránky, a slúži na zisťovanie verejných názorov. Ďalej, používa a spravuje ich výhradne na účely zabezpečujúce vyšší stupeň kvality služieb pre užívateľov, hlavne v nasledovných oblastiach:

 • Odpovedať na otázky z našej stránky,
 • Poskytovanie aktuálnych informáciíí a noviniek,
 • Interné záznamy,
 • Zlešenie obsahu našej stránky,
 • Informovanie o vylepšeniach našej stránky,
 • Prispôsobenie obsahu stránky Vašim požiadavkám,
 • Posielanie publikácií našim ižívateľom, ktoré si vopred objednali na stránke.

Operátor môže kontaktovať užívateľa e-mailom, telefonicky, poštou, ak si užívateľ vyberie niektorú z možností.

Dátum návštevy, nahrávanie a ukladanie typu prehliadača a operačného systému slúžia len pre štatistické účely.

Operátor nepoužije osobné údaje na iné, ako dohodnuté účely. Používanie údajov je voliteľné a rozhoduje o nich len užívateľ.

Všetky osobné údaje a informácie o užívateľovi používané operátorom sú dôverné a slúžia len na vývoj našich služieb, predaj reklamnej plochy a na vlastný rozvoj a štatistiku. Zverejňovanie takýchto údajov len tak, aby nemohli byť jednotliví užívatelia identifikovaní.

Bez poskytnutia súhlasu nemôže operátor užívateľské údaje posielať iným osobám, ani ich poskytovať ako prílohu, ani ich predávať, prenajímať tretím stranám a teda nijakým spúsobom ich poskytovať. Môže tak urobiť len na príkaz Polície alebo Súdneho rozhodnutia.

Ak si Operátor želá poskytovať informácie o jeho službách a novinkách, ktoré by mohli byť pre užívateľa zaujímavé, takéto informácie môže poslať e-mailom, poskytnúť telefonicky, poštou, pokiaľ niektorá z možností nie je uvedená ako predvolená.

Pokiaľ užívateľ poskytuje osobné údaje, má možnosť nahlásenia operátorovi, aby ich nepoužíval na marketingové účely. Ak si užívateľ zvolí takúto možnosť, operátor ho nebude kontaktovať ohľadom marketingových aktivít. V takomto prípade, prosím, kontaktujte naše call-centrum. Ak je užívateľ klientom operátora, alebo v minulosti požadoval dostávať informácie o produktoch a sližbách operátora, môže sa stať, že operátor bude informovať o svojich produktoch a službách aj napriek tomu, že to užívateľ nepožadoval.

Pokiaľ si užívateľ žiada dostávať informácie o produktoch a službách operátora e-mailom, bude ich touto formou dostávať, aj keď ich nebude explicitne vyžadovať. Inak, ak poskytnete osobné údaje operátorovi, môžete si zvoliť dostávanie týchto informácií aj e-mailom.

3. Časový rámec spracovania

ID relácií sú automaticky zmazané pri opustení stránky.

Operátor nie je zodpovedný za odstránené webové stránky, ktoré boli uložené do dočasnej pamäte internetovým prehľadávačom. Odstránenie takýchto údajov je možné, ak o to požiadate operátora.

4. Prístup k osobným údajom, procesory údajov

K osobným údajom užávateľa majú prístup zamestnanci operátora.

Osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám okrem prípadov vopred určených operátorom. Neplatí to len v prípade nariadených povinných zverejneniach, ktoré sa vyskytujú vo výnimočných prípadoch.Operátor preskúma každú žiadosť a jej opodstatnenie podľa právneho poriadku a podľa toho následne vykoná potrebné kroky.

5. Práva užívateľov ohľadom správy ich osobných údajov a ich odstránenie

Správa osobných údajov je rôzne nastaviteľná pre každého užávateľa.

Užívatelia si môžu vyžiadať informácie o správe ich údajov. Operátor poskytne tieto údaje na základe žiadosti o ním spravovaných údajoch, účele a časovom rámci, právnom základe a teda údajo o názve operátora, adrese a aktivitách súvisiacich so správou údajov, rovnako ako to, kto a za akým účelom tieto údaje získal. Informácia môže byť poslaná operátorovi na poštovú alebo e-mailovú adresu.

Užívateľ môže požiadať o zmenu alebo vymazanie osobných údajov na rovnakých adresách, ako sú uvedené vyššie.

Pokiaľ bude používanie Webovej stránky nesprávne alebo požiadavky užívateľ budú neadekvátne, užívateľ bude vymazaný. Vymazanie bude uskutočnené do 24hodín od nasledovného pracovného dňa.

Operátor ručí za bezpečnosť osobných údajov. Aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k osobným informáciám a na ochranu a bezpečnosť, na prijaté údaje sa uplatňuje príslušný fyzický, elektronický, on-line postup prijímania údajov.

6. Opatrenia na ochranu údajov

Operátor ukladá údaje na serveroch Web Hosting Kft. (9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 2. - Pelikán Palace), ktoré sú pod kontrolou 24 hodín denne a sú umiestnené na Maďarskej internetovej základni.

7. Možnosti uplatnenia

Užívateľ, ktorý má pocit, že operátor porušil jeho práva na ochranu osobných údajov, môže uplatniť svoje nároky pred občianskym súdom alebo požiadať o pomoc komisára pre ochranu údajov. Podrobné právne predpisy o tejto skutočnosti a povinnosti prevádzkovateľa na ochranu osobných informácií a verejných údajov sú zahrnuté v LXIII. Zákon. Od roku 1992.

Návrh týchto zásad ochrany súkromia je z článku LXIII. Zákona z roku 1992 a zákona VI. z roku 1998.

8. Informácie o nebezpečenstvách ohrozujúcich súkromie

Používanie internetu zahŕňa rôzne riziká ohrozujúce súkromie. Upozorňujeme, že názory vyjadrené na webových stránkach sú osobné údaje, z ktorých by niekto mohol vyvodiť závery o vašich špeciálnych údajoch, pôvode, politickom názore. Tieto dáta môže získať ktokoľvek.

Odporúčame chrániť osobné údaje pomocou technológií PET (Technológia na zvýšenie ochrany osobných údajov). Relevantné informácie nájdete na niekoľkých webových stránkach.

9. Dôležité stránky

PET Technológia na zvýšenie ochrany osobných údajov.

Osobné údaje